تعاریف و اصطلاحات ۷۲۴ بورس

ا امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز (6 امتیازات, متوسط: 4٫83 از 5)
Loading...

۱ .شورای عالی بورس و اوراق بهادار: شورایی است که بـه موجـب مـاده ۳ ایـن قـانون تشـکیل
میشود، و بعد از این “شورا” نامیده میشود.
۲ .سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب ماده (۵ (این قانون تشکیل میشود، و
بعد از این “سازمان” نامیده میشود.
۳ .بورس اوراق بهادار: بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا
معامله گران طبق مقررات این قانون، مورد داد و ستد قرار میگیرد. بورس اوراق بهادار کـه
بورس نامیده میشود  در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره میشود.
۴ .هیئتداوری: هیئتی است که به موجب ماده ۳۷ این قانون تشکیل میشود.
۵. کانون: کانونهای کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشـاوران، ناشـران، سـرمایه گــذاران و سـایر
مجامع مشابه، تشکلهای خود انتظامی است که بهمنظور تنظیم روابط بین اشخاصـی کـه طبـق ایـن
قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعملهای مصوب “سازمان” بهصـورت
مؤسسۀ غیردولتی، غیرتجاری و غیرانتفاعی به ثبت میرسند.
۶ .تشکل خودانتظام: تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قـانون بـر عهـده
دارد و همچنین برای تنظیم فعالیتهای حرفهای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضا، مجاز است
ضوابط و استانداردهای حرفهای و انضباطی را که لازم میداند، با رعایت این قانون، وضع و اجرا کند.
۷ .شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویۀ وجوه: شرکتی است کـه امـور مربـوط بـه
ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویۀ وجوه را انجام میدهد.
۸ .بازارهای خارج از بورس: بازاری است در قالب شـبکۀ ارتبـاط الکترونیـک یـا غیرالکترونیـک کـه
معاملات اوراق بهادار در آن بر پایۀ مذاکره صورت میگیرد.
۹ .بازار اولیه: بازاری است که اولین عرضه و پـذیره نویسـی اوراق بهـادار جدیدالانتشـار در آن انجـام
میشود و منابع حاصل از عرضۀ اوراق بهادار در اختیار ناشر قرار میگیرد.
۱۰ .بازار ثانویه: بازاری است که اوراق بهادار، پس از عرضۀ اولیه، در آن مورد داد و ستد قرار میگیرد.
۱۱ .بازار مشتقه: بازاری است که در آن قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار یا کـالا
داد و ستد میشود.
۱۲ .ناشر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر میکند.
۱۳ .کارگزار: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله میکند.
۱۴ .کارگزار/معامله گر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و بـه حسـاب آنهـا و یـا
به نام و حساب خود معامله میکند.
۱۵ .بازارگردان: کارگزار/معامله گری است که با اخذ مجـوز لازم بـا تعهـد بـه افـزایش نقدشـوندگی و
تنظیم عرضه وتقاضای اوراق بهـادار معـین و تحدیـد دامنـۀ نوسـان قیمـت آن، بـه دادوسـتد آن اوراق
میپردازد.
۱۶ .مشاور سرمایه گذاری: شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص، دربـاره خریـدوفروش
اوراق بهادار، به سرمایه گذار مشاوره میدهد.
۱۷ .سبدگردان: شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و بـه منظـور کسـب انتفـاع، بـه
خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذار می پردازد.
۱۸ .شرکت تأمین سرمایه: شـرکتی اسـت کـه بـه عنـوان واسـطه بـین ناشـر اوراق بهـادار و عامـۀ
سرمایه گذاران فعالیت میکند، و میتواند فعالیتهای کـارگزاری، معاملـه گـری، بـازارگردانی، مشـاوره،
سبدگردانی، پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و فعالیتهای مشابه را با اخذ مجـوز از “سـازمان” انجـام
دهد.
۱۹ .صندوق بازنشستگی: صندوق سرمایه گـذاریی اسـت کـه بـا اسـتفاده از طـرحهـای پـس انـداز و
سرمایه گذاری، مزایای تکمیلی را برای دوران بازنشستگی اعضای آن فراهم میکند.
۲۰ .صندوق سرمایه گذاری: نهادی مالی است که فعالیت اصـلی آن سـرمایه گــذاری در اوراق بهـادار
میباشد و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریکاند.
۲۱ .نهادهای مالی: منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارانـد کـه از آن جملـه مـیتـوان بـه
“کـارگزاران،” “کـارگزاران/معاملـه گـران،” “بازارگردانـان،” “مشـاوران سـرمایه گــذاری،” “مؤسسـات
رتبه بندی،” “صندوقهای سـرمایه گــذاری،” “شـرکتهـای سـرمایه گــذاری،” “شـرکتهـای پـردازش
اطلاعات مالی،” “شرکتهای تأمین سرمایه” و “صندوقهای بازنشستگی” اشاره کرد.
۲۲ .شرکت مادر (هلدینگ): شرکتی که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع،
آنقدر حق رأی کسب میکند که برای کنترل عملیات شرکت، هیئـت مـدیره را انتخـاب کنـد و یـا در
انتخاب اعضای هیئت مدیره مؤثر باشد.
۲۳ .ارزشیاب: کارشناس مالیای اسـت کـه دارایـیهـا و اوراق بهـادار موضـوع ایـن قـانون را مـورد
ارزشیابی قرار دهد.
۲۴ .اوراق بهادار: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال بـرای مالـک
عین و یا منفعت آن باشد. “شورا،” اوراق بهادار قابلمعامله را تعیین و اعلام خواهد کـرد. مفهـوم ابـزار
مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است.
۲۵ .انتشار: انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرضۀ عمومی.
۲۶ .عرضۀ عمومی: عرضۀ اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش.
۲۷ .عرضۀ خصوصی: فروش مستقیم اوراق بهادار توسط “ناشر” به سرمایه گذاران نهادی است.
۲۸ .پذیره نویسی: فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر و یا نماینـده قـانونی آن و تعهـد پرداخـت وجـه
کامل آن طبق قرارداد.
۲۹ .تعهد پذیره نویسی: تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت “پذیره نویسی”
به فروش نرسد.
۳۰ .اعلامیۀ پذیره نویسی: اعلامیه ای است که از طریق آن، اطلاعات مربوط بـه ناشـر و اوراق بهـادار
قابل پذیره نویسی در اختیار عموم قرار میگیرد.
۳۱ .بیانیۀ ثبت: مجموعۀ فرمها، اطلاعات، و اسناد و مدارکی است که در مرحلۀ تقاضای ثبت شرکت،
به “سازمان” داده میشود.
۳۲ .اطلاعات نهانی: هرگونه اطلاعات افشاء نشده برای عموم که به طور مستقیم و یـا غیرمسـتقیم بـه
اوراق بهـادار، معـاملات یـا ناشـر آن مربـوط مـیشـود، و در صـورت انتشـار، بـر قیمـت و یـا تصـمیم
سرمایه گذاران برای معاملۀ اوراق بهادار مربوط تأثیر میگذارد.
۳۳ .سبد: مجموعۀ دارایی های مالی است که از محل وجوه سرمایه گذاران خریداری میشود.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer